top of page

רשימת קודי סעדים עבור טופס פתיחת הליך בבית המשפט
הרשימה נכונה לתקנות סדר הדין הישנות. ניתן לראות את הרשימה העדכנית בקישור כאן.

סוג הסעד
תביעה כספית
תביעה לפי חוק הפיצויים
תביעה בנזקי גוף
צו עיקול אחרי תביעה
צו עיקול לפני תביעה
צו פינוי / סילוק יד
פסיקת דמי שכירות
תשלום תכוף
עיכוב יציאה מן הארץ
צו מניעה זמני
תביעה לצו מניעה
צו עשה זמני
תביעה לצו עשה / אכיפה
צו הצהרתי זמני [לא לנכס]
צו הצהרתי [לא לנכס]
צו הצהרתי זמני [לנכס]
צו הצהרתי לזכות בנכס
בקשה לפסק דין בהעדר
רשות להתגונן
בקשת רשות ערעור
מחיקת כותרת
רשות להפסיק את הדיון
תיקון / מחיקת כתבי טענות
צירוף / החלפת / מחיקת צדדים
הודעה לצד שלישי
איחוד דיון
העברת דיון בהליך במחוז
תיקון טעות
תביעה לבטל פסק דין / החלטה
ביטול פסק דין שניתן בהעדר
הארכת מועד לביטול
בקשה להארכת מועד
ערעור / ערר בבית משפט שלום
ערעור על פסק דין שלום
ערעור על פסק דין
גילוי מסמכים
מתן פרטים נוספים
בזיון בית המשפט
עתירת אסיר או עציר
התנגדות לביצוע שטר
עיכוב הוצאה לפועל
טען ביניים כספי
טען ביניים אחר
הליך ביניים בתביעה אזרחית
בקשה לא פטורה
תחליף המצאה
המצאה מחוץ לתחום
גביית עדות בחו"ל
פירוק שיתוף
פירוק חברה
פירוק חברה
פירוק שותפות
פירוק תאגיד אחר
הכרזת פשיטת רגל
הכרזת פשיטת רגל
צו אכיפה
אכיפת פסק בוררות
אכיפת פסק חוץ
קביעת גובה פיצויים
צו ירושה
התנגדות לצו ירושה
עשיית צוואה
הפקדת / החזרת צוואה
מתן צו קיום צוואה
התנגדות לקים צוואה
צו ניהול עיזבון זמני
חלוקת עיזבון
הנהלת רכוש של נעדר
מתן הוראות ניהול רכוש
התנגדות להנהלת עיזבון
צו ירושה / קיום צוואה
התנגדות לירושה / צוואה
מינוי אפוטרופוס
צו הצהרת מוות
קביעת אבהות / אמהות
החזרת קטין חטוף
הוצאת דרכון לקטין
היתר נישואין
התרת נישואין
הגנה / מניעת אלימות במשפחה
עיכוב יציאת קטין
אישור פעולת אפוטרופוס
אישור הסכם ממון
הליך בעניין הקדש
הודעה לצד ג' - מזונות
תביעה למזונות
בקשה לאחזקת ילדים
הליך בעניין אימוץ
שינוי החלטת פקיד הסדר
תביעה לקביעת גיל
שינוי שם
ביטול פסק דין למזונות
שינוי פסק דין למזונות
שיפוי בעניין מזונות
בקשה לראיית ילדים
שינוי באחזקת ילדים
שינוי באחזקת ילדים
תובענה שפריט 8 לא חל עליה
כינוס נכסים זמני
חיפוש / תפישת נכסים
תביעה למתן חשבונות
בקשה לכונס נכסים
ביטול צו עיקול זמני
התראה על פשיטת רגל
החייאת חברה
התנגדות לבקשת פירוק
ביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ
ביטול צו מניעה זמני
סילוק על הסף
בקשה לצו הגנה
אישור עיקול זמני
בקשה לפיצול סעדים
ערעור / ערר בבית המשפט המחוזי
בקשה בערעור במחוזי
בר"ע - תביעות קטנות
ערעור בעתירת אסיר
תשובה לשאלון
הגשת דין וחשבון
מתן פסק דין או החלטה
שומת הוצאות
קביעת הוצאות
מומחה רפואי
בורר או מפשר
עיכוב פסק דין
הקדמת מועד או קביעתו
תוקף של פסק דין
ביטול פסק בוררות
פסילת בורר
בקשות נלוות בפשיטת רגל ובפירוק
החזר אגרה  כל הזכויות שמורת 
שחרור מייצוג
הבהרת פסק דין
הזמנת עד
צו הבאה
זכות לחקור עד מייד
מינוי מפרק
בקשה למינוי
פסלות שופט
בקשה על דרך תובענה ייצוגית
היתר לזכות
רישיון לעבודת חשמל
ערוער על קביעת שומה
הגנת כינויי מקור
רישום כסוכן מכס על ידי מנהל המכס והמע"מ
מיזוג חברות
התיר זמני לנהוג על פי הסדר או ביטולו
ביטול החלטת ממונה לפטור מאישור הסדר
הוראות לבעל מונופולין
ערעור על קביעת שומה לקרקע
סעד לתיקים ישנים ללא חיוב באגרה
סעד להתנגדות לביצוע שטר
פטור מתשלום אגרה
דחיית מועד או הקדמתו
החזרת מוצג
עיון בתיק
צילום מסמך בתיק
ערובה
החזרת פיקדונות
העתק מתאים למקור
תצהיר בפני שופט / רשם
חוק סעד - טיפול במפגרים
ביטול פסק דין שניתן בהעדר
סעד כספי קצוב בבית המשפט לענייני משפחה

סעד ברכוש שאינו קצוב

סעד למזונות או למדור
תביעה בעניין קטין
תביעה שלא בעניין קטין
תביעה לאבהות או לאמהות
אישור הסכמי ממון - גירושין
אישור הסכם ממון - נישואין
בקשה ליישוב הסכסוך
בקשה לפירוק השיתוף במיטלטלין
בקשה לפירוק השיתוף במיטלטלין ללא שומה כספית
אישור הסכמים אחרים
החזרת קטין חטוף
מניעת אלימות במשפחה
אימוץ
התרת נישואין
גיל נישואין
קביעת גיל
שינוי שם
אכיפת פסק חוץ למזונות
אכיפת פסק חוץ בענייני משפחה
ערוער על החלטת רשם
ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה
סעד לפי חוק לנשיאת עוברים
הליך ביניים
הליך ביניים
סעד לפי חוק הנוער טיפול והשגחה
סעד לפי חוק הבוררות
שינוי במרשם האוכלוסין
תביעה אחרת בענייני משפחה

מהות הסעד
תביעה לסכום כסף קצוב למעט פיצוי בשל נזקי גוף
תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 
תביעה לפיצויים בנזקי גוף שלא לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים
צו עיקול זמני לאחר הגשת תביעה
צו עיקול זמני לפני הגשת תביעה
צו לפינוי נכס או לסילוק יד מנכס
פסיקת דמי שכירות
פסיקת תשלום תכוף לנפגעי תאונות דרכים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים
צו עיכוב יציאה מן הארץ
צו מנעה זמני
תביעה לצו "לא תעשה" [מניעה]
צו עשה למעט צו למסירת חזקה בנכס [זמני]
תביעה לצו עשה / אכיפה למעט למסירת חזקה בנכס [קבוע]
צו הצהרתי זמני פרט לצו המצהיר על זכות בנכס שבחזקת המצהיר
תביעה לצו הצהרתי  למעט צו המצהיר על זכות בנכס שבחזקת המצהיר [קבוע]
צו זמני המצהיר על זכות בנכס למי שאינו מחזיק
תביעה לצו המצהיר על זכות בנכס למי שאינו המחזיק [קבוע]
בקשה לפסק דין בהעדר הגנה  כל הזכויות שמורת -  משרד עו"ד
בקשת רשות להתגונן [סדר דין מקוצר]
בקשת רשות ערעור
בקשה למחיקת כותרת [סדר דין מקוצר]
רשות להפסיק את הדיון [הפסקת תובענה]
תיקון / מחיקה של כתבי טענות
צירוף / החלפה / מחיקה של צדדים
הודעה לצד שלישי
איחוד דיון
העברת דיון בהליך במחוז
בקשה לתיקון טעות בפסק הדין, בהחלטה או בפרוטוקול
תביעה לביטול פסק דין או החלטה אחרת
בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה [תוך 30 ימים ממתן פסק הדין]
בקשה להארכת מועד לביטול פסק דין
בקשה להארכת מועד
ערעור / ערר בבית משפט שלום
ערעור בבית משפט מחוזי על פסק דין של בית משפט שלום
ערוער על פסק דין במחוזי
גילוי מסמכים
מתן פרטים נוספים
בזיון בית המשפט
עתירת אסיר או עציר
התנגדות לביצוע שטר
עיכוב הליכים בהוצאה לפועל
טען ביניים כספי
טען ביניים אחר
התיך ביניים בתביעה אזרחית
הגשת בקשה שאינה פטורה מאגרה על פי התקנות
תחליף המצאת מסמכי בי-דין
המצאה מחוץ לתחום השיפוט [חו"ל]
גביית עדות בחו"ל
פירוק שיתוף במקרקעין
פירוק חברה למעט בקשה המוגשת לפי החלטת החברה
בקשה לפירוק על פי בקשת החברה
פירוק שותפות
פירוק תאגיד אחר
הכרזת פשיטת רגל למעט בקשה המוגשת על ידי החייב
הכרזת פשיטת רגל לפי בקשת החייב
צו אכיפה [למעט צו למסירת חזקה בנכס]
אכיפת פסק בוררות
אכיפת פסק חוץ
קביעת גובה הפיצויים או תשלומי האיזון בשל רכוש שהופקע
בקשה למתן צו ירושה
התנגדות למתן צו ירושה
עשיית צוואה
הפקדת צוואה והחזרת צוואה
מתן צו קיום צוואה
התנגדות למתן צו קיום צוואה
מתן צו הנהלת עיזבון כשאין בקשה למתן צו ירושה / צוואה
חלוקת עיזבון כשאין בקשה למתן צו ירושה או צואה
ניהול רכוש של נעדר

מתן הוראות בקשר לניהול עיזבון או לניהול רכוש של נעדר
התנגדות למתן צו הנהלת עיזבון או חלוקת עיזבון
מתן צו ירושה וקיום צוואה
התנגדות למתן צו ירושה וקיום צוואה
מינוי אפוטרופוס
צו הצהרת מוות
תביעה לקביעת אבהות / אמהות
תביעה להחזרת קטין חטוף
הוצאת דרכון לקטין
היתר נישואין
התרת נישואין
צו הגנה / מניעת אלימות במשפחה
עיכוב יציאת קטין במסגרת אחזקת ילדים
אישור פעולת אפוטרופוס
אישור הסכם ממון לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973
הליך בעניין הקדש
הודעה לצד שלישי בעניין מזונות
תביעה למזונות
בקשה לאחזקת ילדים
הליך בעניין אימוץ
שינוי החלטת פקיד הסדר
תביעה לקביעת גיל
שינוי שם
תביעה לביטול פסק דין למזונות
תביעה לשינוי פסק דין למזונות
תביעה לשיפוי בעניין מזונות
בקשה לראיית ילדים
שינוי באחזקת ילדים במסגרת תובענה לאחזקת ילדים
שינוי באחזקת ילדים שלא במסדרת תובענה לאחזקת ילדים
תובענה שפריט 8 בתוספת הראשונה לתקנות בית המשפט (אגרות), התשמ"ח-1987, לא חל עליה
בקשה למינוי כונס נכסים זמני
בקשה למתן צו חיפוש / תפיסת נכסים
תביעה למתן חשבונות
בקשה למינוי כונס נכסים  כל הזכויות שמורת -  משרד עו"ד
בקשה לביטול צו עיקול זמני
התראה על פשיטת רגל
בקשה להחייאת חברה
התנגדות לבקשת פירוק
בקשה לביטול צו עיקול יציאה מן הארץ
בקשה לביטול צו מניעה זמני
בקשה למחיקה או דחייה של תובענה על הסף
בקשה לצו הגנה
אישור עיקול זמני
בקשה לפיצול סעדים
ערעור / ערר בבית המשפט המחוזי
בקשה הקשורה בערעור בבית משפט מחוזי
בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות
ערעור על החלטה בעתירת אסיר או עציר
תשובה לשאלון
הגשת דו"חות על ידי מנהל עיזבון
בקשה למתן פסק דין שלא בהעדר החלטה הגנה או החלטה
בדיקה לשמת הוצאות על ידי רשם
בקשה לקביעת הוצאות על ידי בית המשפט, הרשם או המזכיר הראשי
בקשה למינוי מומחה רפואי
בקשה למינוי בורר או מפשר [מגשר]
בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין
בקשה להקדמת מועד או לקביעתו
בקשה לתת תוקף של פסק דין
ביטול פסק בוררות
בקשה לפסילת בורר
בקשה הנלווית לתיק פשיטת רגל או לפירוק, כגון: ערוער על החלטת מפרק או כונס, בקשת נושה
בקשה להחזר אגרה
בקשה לשחרור מייצוג על ידי עורך דין
בקשה למתן הבהרה לפסק דין
בקשה להזמנת עד
בקשה להוצאות צו הבאה או לביטולו של צו הבאה לעד
בקשה לחקור עד מייד
בקשה למינוי מפרק זמני או קבוע לחברה
בקשה מינוי אחר
בקשה לפסילת שופט
בקשה להגשת תובענה ייצוגית
לפי חוק שירות הציבור [הגבלה לאחר פרישה], התשכ"ט-1969
לפי חוק החשמל, התשי"ד-1954
לפי חוק מיסוי מקרקעין [שבח, מכירה ורכישה], תשכ"ג-1963
לפי חוק הגנת כינויי מקור, התשכ"ה-1964
לפי חוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988
הסדר שטרם אושר לפי סעיף 13 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988
לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988
לפי סעיף 30 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988
לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961
סעד מיוחד לתיקים ישנים
סעד מיוחד להתנגדות לביצוע שטר מהסבה
פטור מתשלום אגרה
דחיית מועד דיון או הקדמתו
החזרת מוצג
בקשה לעיון בתיק
בקשה לצילום מסמך בתיק
בקשה לפטור מערובה, להפקדתה, להמרתה, לשינויים בה או להחזרתה
החזרת פיקדונות  כל הזכויות שמורת -  משרד עו"ד
אישור העתק מתאים למקור
עשיית תצהיר בפני שופט או רשם
תובענה לפי חוק הסעד [טיפול במפגרים], התשכ"ט-1969
ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה
תביעה בין בני זוג או בין בני משפחה אחרים בבית משפט לענייני משפחה לסכום כסף קצוב לפי פרט 1 
לפי פרט 2 בתוספת הראשונה לתקנות האגרות בענייני משפחה
לפי פרט 5 בתוספת הראשונה לתקנות האגרות בענייני משפחה
לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 [משמורת, חינוך, יציאה מן הארץ, ביקור]
לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962
תביעה לאבהות או לאמהות
אישור הסכמי ממון גירושין
אישור הסכם ממון נישואין
בקשה ליישוב הסכסוך על ידי פנייה ליחידת הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה
בקשה לפירוק השיתוף במיטלטלין
בקשה לפירוק השיתוף במיטלטלין ללא שומה כספית
כשאין תביעה תלויה ועומדת
לפי חוק אמנת האג [החזרת ילדים חטופים], התשנ"א-1991
לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991
לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1991
תביעה לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין [במקרים מיוחדים], התשכ"ט-1969
תביעה לפי חוק גיל נישואין
תביעה בעניין קביעת גיל
תביעה בעניין שינוי שם
תביעה לאכיפת פסק חוץ בענייני מזונות
תביעה לאכיפת פסק חוץ בענייני משפחה למעט מזונות
ערוער על החלטת רשם
ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה
סעד לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים [אישור הסכם ומעמד הילוד], התשנ"ו-1996
בתביעת מזונות בבית המשפט לענייני משפחה
בתביעה למעט למזונות בבית המשפט לענייני משפחה
סעד לפי חוק הנוער [טיפול והשגחה], התש"ך-1960
סעד לפי חוק הבוררות  
שינוי במרשם האוכלוסין
תביעה אחרת בענייני משפחה

​מספר הסעד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
117
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
150
51
151
52
152
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
112
113
114
115
116
134
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
154
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
197
198
199
201
202
203
204
205
206
208
209
303
316
460
461
462
463
464
465
484
485
486
487
488
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
499

bottom of page