top of page

מדריכים משפטיים

 

עו"ד ניר בר נבחר על ידי הסוכנות לעסקים במשרד הכלכלה (התמ"ת) לכתוב, לערוך ולהפיק

את המדריכים המשפטיים של ישראל. המדריכים הוצאו לאור בשנת 2012.

מדריך משפטי להקמה ולניהול עסק: נכתב ע"י עו"ד ניר בר עבור הסוכנות לעסקים במשרד הכלכלה (התמ"ת).

 

ניתן ללחוץ כאן או על-המדריך כדי להוריד בחינם את המדריך בפורמט PDF.

מדריך משפטי להקמה ולניהול עסק - עו"ד ניר בר

זכויות עובדים שכירים בישראל: עו"ד ניר בר השתתף בכתיבת אתר האינטרנט של היחידה ליחסי עבודה במשרד הכלכלה (התמ"ת) המכיל בתוכו את כל החוקים, התקנות, והזכויות של העובדים השכירים בישראל, זכויות עובדים בקבלה לעבודה, זכויות עובדים במהלך העבודה ,זכויות עובדים בפיטורים, ועוד. ניתן ללחוץ על בתמונה למטה או על הקישור כאן כדי להגיע לאתר היחידה.

ריכוז מדריכים משפטיים מצולמים: במסגרת פעילותה של הסוכנות לעסקים במשרד הכלכלה (התמ"ת) אתם/ן מוזמנים/ות להיכנס לערוץ ה-You-Tube של הסוכנות לעסקים במשרד התמ"ת, שבו השתדלנו לרכז עבורך מדריכים מצולמים ככלי משלים למדריך הכתוב, הכוללים חלק גדול מההיבטים המשפטים של הקמת העסק וניהולו, וזאת על מנת שיסתייע בידך לקבל תמונה ראשונית ורחבה בגין זכויותיך וחובותיך - כעובד וכמעסיק.

 

כדי להיכנס לערוץ ה-You-Tube ניתן ללחוץ על הקישור כאן או על התמונה למטה.

 

נשמח לעמוד לרשותכם, עובדים ומעסיקים, לכל שאלה, הבהרה או ייעוץ משפטי.

מדריכים משפטיים מצולמים להקמה ולניהול עסק: נכתבו והופקו ע"י עו"ד ניר בר עבור הסוכנות לעסקים במשרד הכלכלה (התמ"ת).

 

ניתן ללחוץ כאן או על-המדריך כדי לצפות בו בפורמט של ספר אלקטרוני - או ללחוץ כאן כדי להוריד את המדריך בפורמט PDF.

bottom of page