top of page

רשימת נושאי תובענה עבור טופס פתיחת הליך בביהמ"ש
הרשימה נכונה לתקנות סדר הדין הישנות. ניתן לראות את הרשימה העדכנית בקישור
כאן.

פירוט
ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה [הרכב]
ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה [ דן יחיד]
בקשת רשות ערעור [בר"ע] על החלטת בית המשפט לענייני משפחה
ערעור על החלטת רשם בתיק הענייני משפחה
ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל על תיק בענייני משפחה.
ערעור על החלטת בית משפט השלום
ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל
ערעור מס הכנסה
ערעור מס ערך מוסף
ערעור על החלטת רשם
ערעור על החלטת של גורם רשמי [חוק השיקום, בזק, מס השבחה]
ערעורים אחרים  כל הזכויות שמורת - 
עתירות אסירים [דן יחיד]
עתירות אסירים [הרכב]
ערעור על פסק דין של בית משפט שלום
ערעור על מוסדות אחרים [כשהערעור בפני הרכב]
לפי חוק הנכים [תגמולים ושיקום], התשי"ט-1959 [נסח משולב]
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה [תגמולים ושיקום], התש"י-1950
לפי חוק מיסוי מקרקעין [שבח, מכירה ורכישה] תשכ"ג-1963
לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות [ביוב], התשכ"ה-1962
לפי סעיף 16 לחוק להסדר תפיסת מקרקעין בשעת חירום, התש"י-1949
לפי חוק הסעד [טיפול במפגרים], התשכ"ט-1969
לפי סעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957
לפי סעיף 3 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954
לפי חוק ההתיישבות החקלאית [סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים], התשכ"ז-1967
לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961
לפי סעיף 7[ג] לחוק שירות הקבע בצה"ל [גמלאות], התשי"ד-1954
לפי סעיף 11[ב] לחוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970
לפי סעיף 21ב לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951
לקנסות לפי סעיף 17ד לחוק המועצה לייצור ושיווק ירקות, התשי"ט-1959
לפי סעיף 19 לפקודת האריסים
לפי תקנה 9 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים [נזקי בצורת], התשכ"ה-1964
לפי סעיף 17 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957
לפי סעיף 16[י"ט] לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957
לפי סעיף 24 לחוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964
ועדת משמעת לפי סעיף 22 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972
לפי סעיף 30 לחוק הגנה על כינויי מקור
לפי סעיף 10 לחוק רישוי קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969
לפי סעיף 47 לחוק עידוד התעשייה [מיסים], התשכ"ט-1969
לפי סעיף 236 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]
ערעור לפי סעיף 50 לחוק היטלי סחר, התשנ"א-1991
לפי סעיף 114 לפקודת המכרות, 1925
לפי סעיף 22 לחוק פיצויי מפוני סיני, התשמ"ב-1982
לפי סעיף 46 לחוק פיצויי מפוני סיני, התשמ"ב-1982
לפי תקנה 2 לתקנות שעת חירום [החזקתם של עצירים מלבנון במעצר בישראל], התשמ"ג-1983
לפי סעיף 7 לחוק החשמל, התשי"ד, 1954
ועדת שחרורים לפי סעיף 50 לחוק העונשין, התשל"ז-1977
ועדה למתן היתרים לפי סעיפים 11 ו-12 לפי חוק שירות הציבור [הגבלה לאחר פרישה], התשכ"ט-1969
ועדת שחרורים וחופשה לפי סעיף 84 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 [סמים]
לפי סעיף 13 לחוק ההגבלים העסקיים, התשי"ט-1959
בית הדין לענייני מים לפי חוק המים, התשי"ט-1959
בית הדין לחוזים אחידים לפי סעיף 10 לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1983
בית הדין לתביעות כלליות
ועדות ערר אחרות
נזקי גוף בגין רשלנות רפואית
על הוצאה לפועל
על בית משפט שלום [על החלטה שאיננה פסק דין של בית משפט שלום]
על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות
אחרות
פינוי / החזרת חזקה / סילוק יד
חלוקה / פירוק שיתוף מקרקעין, בעלות מקרקעין [כולל חכירה לדורות], כולל: הצהרה, אכיפה, ביצוע בעין, אכיפה ופיצויים, צו מניעה
הסדר מקרקעין
הפקעת מקרקעין, הקניית רכוש ציבורי
ענייני תכנון ובניה
אחר [מקרקעין] [כולל: צו מניעה,  הצהרתי, פיצויים, ליקויי בנייה]
תביעה ללא סעד כספי - שאיננה במקרקעין [הצהרתי, עשה/לא תעשה, אכיפה שלא במקרקעין וגם בצירוף סעד כספי משני]  

קניין רוחני [זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, פטנטים, מדגמים, גניבת עין, סימני מסחר, סודות מקצועיים]
תביעה למתן חשבונות
ענייני נאמנות והקדש
הגנת פרטיות ולשון הרע
קביעת גיל
שינוי / תיקון גיל
ענייני מכרזים
תובענה בענייני ימאות
נזקי גוף בתאונות דרכים [כולל תשלום תכוף]
נזקי גוף אחרים
נזקי רכוש או אחר
תביעה כספית - רכוש [חוזים, לרבות ליקויי בנייה]
תביעה כספית - שטרות ושיקים
תביעה כספית אחרת - שאיננה במקרקעין
בקשות עצמאיות לפי חוקים שונים [כגון: בקשות פקיד שומה לעיכוב יציאה מן הארץ, בקשות לפי פקודת החברות שלא בקשר לפירוק / מיזוג חברות, הסדר, בקשות לפי חוק הנאמנות, חוק השקעות משותפות בנאמנות וכיוצא באלה]
מזונות, מדור, החזקת ילדים, ראיית ילדים  כל הזכויות שמורת - 
אבהות / אמהות
הסכם יחסי ממון בין בני זוג
כשרות משפטית / אפוטרופסות
הנהלת רכוש נעדרים
היתר נישואין [לפי חוק גיל נישואין]
מניעת אלימות במשפחה
אימוץ
חטיפת ילדים
התרת נישואין
אחרים
צו ירושה / קיום צוואה
הנהלת עיזבון
הצהרות מוות
ענייני ירושה אחרים
ביטול / אישור פסק בורר
בוררויות שונות
אכיפת פסקי חוץ
תובענה כספית / רכושית
צו ירושה / צו קיום צוואה
הנהלת עיזבון
ענייני ירושה אחרים
מזונות ומדור
תובענה בענייני קטין
כשרות משפטית
אבהות / אמהות
אישור הסכם ממון - גירושין
אישור הסכם ממון - נישואין
בקשה ליישוב הסכסוך על ידי פנייה ליחידת הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה
בקשה לפירוק שיתוף במיטלטלין
פירוק שיתוף במיטלטלין ללא שומה כספית
חטיפת ילדים
מניעת אלימות במשפחה
אימוץ
התרת נישואין
היתר נישואין [לפי חוק גיל נישואין]
קביעת גיל
שינוי שם
אכיפת פסקי חוץ בענייני משפחה
ערעור על החלטת רשם בענייני משפחה
ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה
שינוי במרשם האוכלוסין
חוק הסכמים לנשיאת עוברים
תביעה לפי חוק הנוער טיפול והשגחה
תובענה לפי חוק הבוררות
ענייני משפחה אחרים
חברות - פירוק
חברות - בקשות אחרות [בענייני פירוק]
שותפויות - פירוק
שותפויות - בקשות אחרות
תאגידים אחרים - פירוק
תאגידים אחרים - בקשות אחרות
אכיפת שעבודים
בקשות לאחר צו עיקרי [צו פירוק, צו לכינוס נכסים, צו לאכיפת שעבוד]
פשיטת רגל
עניינים אחרים
תביעות כספיות  כל הזכויות שמורת - 
תביעות אחרות
דמי שכירות בדירות
תיקונים - דירות
דמי מפתח - דירות
דמי שכירות - בתי עסק
תיקונים - בתי עסק
דמי מפתח - בתי עסק
אחר
חיקור דין

נושא ראשי
ערעור בענייני משפחה
ערעורים דן יחיד

ערעורים אזרחיים


ערעורים הרכב

ועדת ערר

נזקי גוף בגין רשלנות רפואית
בקשות רשות ערעור [בר"ע]מקרקעין

אחרות
ממונות

בקשות עצמאיות לפי חוקים שונים

מעמד אישי בבית משפט מחוזיעניני בורות

אכיפת פסקי חוץ
תובענות בבתי המשפט למשפחהפירוק חברות ותאגידים אחרים, אכיפת שעבודים, פשיטת רגל

תביעות קטנות

שכירות

קוד
9
10
44
12
13
11
40
14
15
16
17
19
20
22
21
29
28
30
32
33
34
35
36
37
38
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
39
207
41
42
43
49
101
106
107
108
109
149
151
152
153
154
155
156
157
158
670
201
202
203
204
205
249
250

301

302

303
304
305
306
307
308
309
310
349
351
352
355
399
401
402
450
460
351
352
399
462
463
464
465
484
485
486
487
488
467
468
469
470
471
472
473
474
476
477
483
478
481
482
499
501
502
503
504
505
506
507
508
509
549
551
599
601
602
603
604
605
606
649
650

bottom of page