top of page

נהלים והוראות ביצוע - לשכת רישום מקרקעין (טאבו)

הוראות ביצוע ונהלים - רשם המקרקעין (טאבו) (לחצו על הנוהל הרלוונטי כדי שיפתח):

קובץ נהלי הטאבו - האגף לרישום והסדר מקרקעין (248 עמודים) מעודכן ליום 30.10.22 << לחצו כאן להורדה >>  לקובץ עדכני לתאריך 3.7.23 לחצו כאן.

קובץ הוראות למילוי טפסים המוגשים ללשכות המפקחים על רישום המקרקעין

קובץ הנחיות לתיקון צו בית משותף שעניינו העברת הצמדה מחלקת-משנה אחת לחלקת-משנה אחרת

נוהל 2/13 - מתן שירות לשליחים

הוראת ביצוע 15.8.16, הסכם חלוקת עזבון לגבי נכס שהוקנה רק לחלק מהיורשים

הוראת ביצוע 15.8.16, העברת חכירה של 900 שנים ומעלה המוגשת ללא הסכמת בעלים

הוראת ביצוע 15.8.16, ייפוי כח שלא כולל ביצוע פעולה ללא תמורה – שימוש בו בשם הרוכש

הוראת ביצוע 15.8.16, אופן העברת ייפוי כח לעורך דין אחר

הוראת ביצוע 15.8.16, הגורם המוסמך לאשר "נאמן למקור" על ייפוי כח

נוהל 8/16, דרישת צירוף העתק מתאים למקור של תעודת זהות

נוהל 10/16, טיפול במסמכים שאינם דרושים אשר צורפו לתיקי פעולה

הוראת ביצוע 13.12.16, שינויים בשמות: אופן ביצוע פעולה במקרה של היעדר התאמה בין השם הרשום במרשם המקרקעין או במרשם האוכלוסין לבין הרישום בשטר/בקשה

הוראת ביצוע לנוהל 7/16, טופס בקשה לרישום הערת אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתה בהסכמת הצדדים – רשימת מוסדות בנקאיים שהודיעו כי לא נדרש אימות חתימת פקיד הבנק + דגשים

 נוהל 1/17, תמ"א 38 - תיקון צו שלב א' (היחידה הרישומית) - משכנתאות ועיקולים

 נוהל 2/17, תוקף שטר עסקה

 נוהל 3/17, תיקון צו רישום בית משותף - ההסכמות הנדרשות במקרה שבו הועברה הבעלות לחוכרים (רפורמה)

נוהל 2-2-18, בקשה להזמנת תיק/שטר/נסח היסטורי

נוהל 13-9-18, הוראת נוהל משותפת טאבו ורמ"י - העברת בעלות לחוכר בעסקאות תמ"א 38

נוהל 1-10-18, פעולות במקרקעין שצד להן הוא גוף כנסייתי

נוהל 7-11-18, הצגת אישורי מיסים ברישום עסקאות מכר/ חכירה בהן רמ"י צד לשטר

נוהל 7-11-18, בנושא ביטול בית משותף אגף רישום תכנית איחוד וחלוקה בהתאם לסעיף 125 לחוק התכנון והבניה

נוהל 31-01-19, בנושא אופן הגשת אישור רשות המיסים לבקשה לרישום / תיקון / ביטול בית משותף

נוהל 1-2-19, תמ"א 38- שימוש בייפוי כח שהוגש לצורך רישום הערות האזהרה לטובת היזם

נוהל  2-2-19, תוקף תשריט המוגש לרישום בית משותף

נוהל 3-2-19, אופן קבלת הסכמות להרחבת דירה ומשלוח הודעות - הוראות שונות

נוהל 4-2-19, הוראות בדבר אופן רישום ההצמדות במסגרת בקשה לרישום / תיקון בית משותף

נוהל 5-2-19, דרישת הגשת תצהיר ייחוד הערות אזהרה ואופן עריכת התצהיר

נוהל 10-3-19, אופן הרישום של הקדש דתי וביצוע עסקה בנכס הקדש

נוהל 11-3-19, הודעה בדבר המסמכים הנדרשים לרישום משכנה על נכסי החברה

נוהל 18-3-19, הוראות נוהל אישורי מס רכוש

נוהל 1-4-19, הוראות נוהל ביטול חובת המצאת תעודת התאגדות של תאגיד הרשום אצל רשם החברות בישראל

נוהל 25-6-19 הוראות נוהל בדבר אופן הטיפול בתיק מרובה בעלים/ מתחייבים/ מוטבים (פרויקטים) 

נוהל 1-7-19 אופן הגדרת שטחים בתשריט הבית המשותף והנחיות לרישום הצמדות

תקן 9 בדבר הגדרה ודווח של שטחים בנויים בדירות מגורים בשומות מקרקעין (בהתייחס לנוהל 1-7-19)

נוהל 19-8-19, אישורי מס נדרשים בעת רישום הסכם שיתוף

****לחצו כאן להורדת תיקון מיום 2.10.19 להוראת נוהל 19-8-19 *****

נוהל 5-9-19, רישום פעולת הורשה בנכס בו רשומה הערת אזהרה

נוהל 23-9-19, אופן הגשת בקשות לרישום/ביטול הערות בהתאם לסעיף 254יא לחוק התכנון והבניה

נוהל 04-03-20, אימות חתימה בחתימה אלקטרונית במסגרת הגשה מקוונת של שטר עסקה

נוהל 16-03-20א, בקשה לייחוד דירות - הגשת תצהיר במקום החתמת רשות המסים

נוהל 16-03-20ב, אישורי מס ביחס לחניה או מחסנים שנרשמו כחכירה הקשורה לדירה בבית משותף המצוי בחלקה סמוכה

נוהל 16-03-20ג, היעדר התאמה בפרטי נכס באישורי המס

נוהל 16-03-20ד, תיקוני טעות סופר - פטור מהצגת אישורי מס​

נוהל 16-03-20ה, תוקפם של אישורי עירייה ואישורי רשות מקומית

נוהל 21-04-20א נוהל אופן קבלת צווים החלטות ופסקי דין מבתי המשפט בממשקים המקוונים הדורשים צירוף מסמכים נוספים לרישום

נוהל 21-04-20ב נוהל אופן קבלת צווים החלטות ופסקי דין מבתי המשפט בממשקים המקוונים שלא דורשים צירוף מסמכים נוספים לרישום

 

נוהל 18-3-21 רישום פעולת הורשה על חלק מזכויות המוריש

נוהל 18-3-21א - העברת מקרקעין באמצעות יורשי בעל זכות רשומה לרוכש, העברת מקרקעין מבעל זכות רשומה לעיזבון הרוכש או ליורשי הרוכש, ומתן הסכמת יורשים בשם המנוח

נוהל 2-5-21א - הוראת נוהל - אישורי מס ביחס ליחידה הרישומית בפרויקטים של תמ"א 38

נוהל 2-5-21ב - הוראת נוהל - בקשה לייחוד דירות ורישום תקנון בעת רישום בית משותף - הגשת תצהיר במקום החתמת רשות המסים

נוהל 2-5-21ב - הוראת נוהל תיקוני טעות סופר - פטור מהגשת אישורי מס - עדכון​

נוהל 20-6-21א - הוראות נוהל חברות משכנות - עדכונים (יפווי כח לחברות משכנות, רישומים במקרה שהנעבר נפטר ופערים בזיהוי הנכס עקב פעולות שבוצעו במרשם

נוהל 20-6-21ב - הוראת נוהל – פערים בזיהוי הנכס בייפוי הכוח - הבהרה

נוהל 28-6-21 הוראת נוהל – הנחיות לתיקון צו בית משותף שעניינו העברת הצמדה מחלקת-משנה אחת לחלקת-משנה אחרת

נוהל 30-03-23 הוראת נוהל - ויתור על חתימה חוזרת של רמ"י על מסמכי הבית המשותף

נוהל 18-06-23 הוראת נוהל - העברת זכויות לזרים במקרים של תאגיד שהוא חברה ישראלית + תצהיר עו"ד לאישור הפעולה

נוהל 05-09-23 הוראות נוהל חתימה דיגיטלית במסגרת הגשה מקוונת על-ידי עו"ד

נוהל 28-02-24  הוראות נוהל - אופן המצאת אישורי מסים לבקשה לתיקון צו בית משותף

bottom of page