top of page

תקנון השתתפות בהגרלה

תקנון תנאים והגבלות של קמפיין

ORDER & WIN EURO 2020

 

א. כללי

 

1. שם מבצע ההגרלות: ORDER & WIN EURO 2020

 

2. תנאים והגבלות אלה חלים על הגרלות במסע הפרסום ORDER & WIN EURO 2020 (להלן: "הקמפיין").

 

3. שם עורך ההגרלה: הקמפיין מאורגן על-ידי חברת 10 ביס קו.איל בע"מ ח.פ. 512963489, שנמצאת בבניין מידטאון, קומה 28, כתובת מנחם בגין 144 תל אביב 6492102, ישראל (להלן: "החברה").

 

4. מקום עריכת ההגרלה: משרדי החברה.

 

5. מועד עריכת ההגרלה והפרסים שיוגרלו: כפי שמופיע בטבלת ההגרלות שנמצאת בפרק ד' של תקנון זה.

 

6. שיטת ההעלאה בגורל: כפי שמופיע בפרק ה' בתקנון זה.

 

7. דרך פרסום תוצאות ההגרלה: כאמור בפרק ו' בתקנון זה.

 

8. המפקח על ההגרלה: פרטיו מופיעים בפרק ט' בתקנון זה.

 

9. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי עריכה בלבד אך מתייחס לכל המגדרים.

 

10. על ידי השתתפותך בקמפיין אתה מכונה להלן גם "המשתתף", מצהיר כי אתה מסכים לתנאים ולהגבלות אלה.

 

11. הקמפיין יתחיל בתאריך 9 במאי 2021 בשעה 00:00 ויסתיים בתאריך 16 ביוני 2021 בשעה 12:00 (להלן: "תקופת הקמפיין").

 

12. משתתפים שפועלים בניגוד לתנאים אלה, לא ייכללו בקמפיין ובהגרלה.

 

ב. הקמפיין ותנאים להשתתפות בהגרלה

 

13. הקמפיין יבוצע באמצעות פלטפורמת הזמנת המשלוחים של החברה באתר החברה www.10bis.co.il או באפליקציה הרשמית של החברה "10 ביס" (כל אלה יכונו: "הפלטפורמה").

 

14. כדי להשתתף בקמפיין, על המשתתף לקיים את כל ההוראות הבאות במצטבר בתקופת הקמפיין (להלן: "תנאי השתתפות").

 

14.1. לבצע הזמנה מוצלחת ומלאה באמצעות הפלטפורמה עם ערך הזמנה מינימלי של 200 ₪ (להלן: "הזמנה").

 

14.2. לשלם במעמד ההזמנה את התשלום עבור ההזמנה באופן מלא, סופי ובלתי חוזר.

 

14.3. התשלום להזמנה יכול להתבצע בכל שיטת תשלום שאפשרית בפלטפורמה למעט כרטיס תן ביס. למען הסר ספק תשלום של הזמנה, כולה או חלקה, באמצעות כרטיס תן ביס אינו מזכה בהשתתפות בהגרלה או בקמפיין עבור אותה הזמנה.

 

14.4. אין מניעה לעשות שימוש בקופונים לצורך הזמנה כל עוד שהמשתתף לא שילם באמצעות כרטיס 10 ביס וסכום ההזמנה הכולל עולה על 200 ₪.

 

14.5. אם ההזמנה כוללת מספר משתתפים או מספר מזמינים, ההזמנה לא תפוצל אלא תיחשב הזמנה אחת והמשתתף בהגרלה עבור אותה הזמנה יהיה רק בעל אמצעי התשלום שאינו כרטיס תן ביס ושהחיוב שלו הוא מעל 200 ₪.

 

14.6. שיטת הזמנה שמשתתפת בהגרלה הינה רק באמצעות משלוח שהוזמן דרך החברה ובוצע על-ידי החברה או באמצעות משלוח שהוזמן דרך החברה ובוצע על-ידי בית העסק שממנו הוזמן המשלוח. למען הסר ספק שיטות הזמנה או משלוח אחרות לרבות איסוף עצמי או ישיבה אינן מזכות בהשתתפות בהגרלה.

 

14.7. לאשר את פרטי המבצע ואת התקנון בדף הנחיתה הייעודי.

 

14.8. ביטול הזמנה, מכל סיבה, תבטל את הזכות של אותה הזמנה להשתתף בהגרלה, גם אם הביטול נעשה לאחר תקופת זמן.

 

14.9. פרטי הקשר לצורך השתתפות בהגרלה וקבלת הודעת זכיה לזוכים יהיה באמצעות הטלפון שמשויך למשתתף בידי החברה.

 

15. רק משתתף שמילא את כל תנאי ההשתתפות יכניס להגרלה את ההזמנה שלו.

 

16. כל משתתף שמילא את תנאי ההשתתפות בתקופת הקמפיין יוכל להכניס להגרלה עד 10 הזמנות שביצע בתקופת הקמפיין. לאחר 10 הזמנות בתקופת הקמפיין משתתף לא יוכל להכניס עוד הזמנות להגרלה.

 

17. החברה לא גובה תשלום עבור ההגרלות.

 

18. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לחדש, לבטל או להאריך את הקמפיין בכל עת והיא רשאית לעשות זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

ג. משתתפים

 

19. על מנת להשתתף עליך להיות במועד ההזמנה: תושב ישראל, בן 18 לפחות במועד ההזמנה, שביצע הזמנה בתקופת הקמפיין בהתאם לכל תנאי ההשתתפות וכי פרטי קשר טלפוני (קווי או סלולארי) שלך בישראל מעודכנים במרשמי החברה קודם למועד ההגרלה.

 

20. בכפוף לאמור לעיל, כולם יכולים להשתתף בקמפיין פרט לעובדי החברה, מי שמועסק או נותן שירות בקשר או בזיקה עם ההגרלה או הקמפיין, המפקח, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם.

 

21. לחברה הזכות לסרב או להחריג משתתפים לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי למסור סיבה וללא אחריות לנזק ישיר ועקיף של המשתתף כתוצאה מכך.

 

ד. פרסים

 

22. הפרס שיוענק למשתתף שהזמנתו זכתה בהגרלה הוא 2 כרטיסי טיסה ליעד שבו משוחק משחק של יורו 2020 + 2 כרטיסי כניסה למשחק + 2 לילות בבית מלון, (להלן: "הפרס"). בהגרלה ייבחרו 25 זוכים בפרס, בהתאם לחלוקה להלן:

 

23. פרטי המשחקים ביורו 2020, מספר הזוכים ותאריכי הכרזת הזוכים (להלן: "טבלת הגרלות"):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סך הכל מספר פרסים: 25

סך הכל מספר הגרלות: 3

ה. הגרלה

 

24. יתבצעו 3 הגרלות כאמור ובהתאם לטבלת ההגרלות.

 

25. כל אחת מ-3 ההגרלות יבוצעו במשרדי החברה באמצעות פיקוח של המפקח.

 

26. ההגרלות יבוצעו עד סוף היום של המועד האחרון להכנסת הזמנות להגרלה.

 

27. הזמנות שמילאו את כל תנאי ההשתתפות עד המועד האחרון להכנסת הזמנות להגרלה מספר 1 ישתתפו בהגרלה מספר 1 בלבד ולא ישתתפו בהגרלות האחרות. הזמנות שנכנסו לאחר המועד להכנסת הזמנות להגרלה מספר 1 ושמילאו את כל תנאי ההשתתפות עד המועד האחרון להכנסת הזמנות להגרלה מספר 2 ישתתפו בהגרלה מספר 2 בלבד ולא ישתתפו בהגרלות האחרות. הזמנות שנכנסו לאחר המועד להכנסת הזמנות להגרלה מספר 2 ושמילאו את כל תנאי ההשתתפות עד המועד האחרון להכנסת הזמנות להגרלה מספר 3 ישתתפו בהגרלה מספר 3 בלבד ולא ישתתפו בהגרלות האחרות.

 

28. בכל הגרלה ישתתפו הזמנות שנכנסו שמילאו את כל תנאי ההשתתפות עד למועד האחרון להכנסת הזמנות להגרלה.

 

29. הזוכים נבחרים באופן אקראי באמצעות הגרלה שמבצעת פונקציית מחשב של תוכנת אקסל.

 

30. ההגרלה תבוצע בדרך של יצירת טבלת אקסל של כל המשתמשים שנכנסו להגרלה והבחירה תעשה באמצעות פונקציית RANDOM באקסל.

 

31. יצירת האקסל וההגרלה יהיו תחת פיקוח של המפקח.

 

32. שמות הזוכים של כל הגרלה יירשמו בפרוטוקול.

 

33. לא ניתן לזכות ביותר מפרס אחד למשתתף בכל תקופת הקמפיין.

 

34. זוכים חליפיים: לאחר רישום שמות הזוכים בפרוטוקול תתבצע הגרלה נוספת של מספר זוכים זהה בסדר יורד שיהיו זוכים חליפיים אם אחד מהזוכים לא אישר את זכייתו בתוך הזמן לאישור זכייה כמשמעו להלן. לצורך הדוגמה בלבד: בהגרלה מספר 1 נקבעו 5 פרסים לכן יש  5 זוכים; לאחר בחירת 5 הזוכים תערך הגרלה של מספרי זוכים 6-10 (לפי סדר זכייתם). אם אחד הזוכים לא אישר את זכייתו במועד הזמן לאישור זכייה כמשמעו להלן, אותו זוכה יאבד את זכייתו ונציג החברה יפנה לזוכה מספר 6 לצורך קבלת אישור זכייתו ואם זוכה מספר 6 לא ייאשר את זכייתו בתוך הזמן לאישור זכיה הוא יאבד את זכייתו ונציג החברה יפנה לזוכה מספר 7 באותם תנאים וכך הלאה.

 

35. בכל מקרה שהזוכים והזוכים החליפיים אינם ממלאים את מכסת הזוכים לאותה הגרלה, תערך באותו יום הגרלה נוספת עם זוכים נוספים (בסדר יורד) עד לקבלת אישור של כל הזוכים לפי מכסת הפרסים של אותה הגרלה.

 

36. תוצאות ההגרלה הינן סופיות ולא ניתנות לערעור.

 

37. לחברה הזכות לבטל זכיה במקרה שיתברר כי המשתתף הפר את הוראות תקנון זה.

 

ו. הכרזה על הזוכים ובחירתם

 

38. במועד הכרזת הזוכה כפי שנקבע בטבלת ההגרלות, נציג החברה יתקשר לזוכה בהתאם לפרטי הזוכה שנמצאים אצל החברה. על המשתתפים האחריות להיות זמינים לאישור הזכייה. כל משתתף יוכל לוודא באזור האישי באתר האינטרנט של החברה שפרטי הטלפון שלו נכונים ועדכניים קודם לכל הזמנה.

 

39. אם זוכה לא ענה לשיחה, נציג החברה ישלח לזוכה הודעה ווטסאפ למספר הנייד של הזוכה (ככל והוא מסר מספר נייד ויש לו ווטסאפ).

 

40. ככל והזוכה לא אישר את זכייתו ולא ענה ל-5 שיחות נוספות שבוצעו אליו ושיתקיימו עד שעה לאחר מועד הכרזת הזוכה כפי שנקבע בטבלת ההגרלות (להלן: "הזמן לאישור זכיה"), הזוכה יאבד את זכייתו ונציגת החברה תתקשר לזוכה החליפי הראשון בתור והוראות פרק זה יחולו על הזוכה החליפי ועל הזוכה החליפי לזוכה החליפי ככל שיידרש, עד קבלת אישור זכייה.

 

41. "אישור זכיה" משמעו אישור של הזוכה בווטסאפ לנציגת החברה או בשיחת טלפון או בדרך אחרת שבה החברה השתכנעה כי הזוכה אישר את זכייתו במסגרת הזמן לאישור זכייה. "זוכה" או "זוכים" בתקנון זה משמעו זוכה שאישר את זכייתו כאמור ובמועד, לרבות זוכה חליפי שזכה לפי הוראות תקנון זה.

 

42. שמות של כל אחד מהזוכים הסופיים בהגרלות (למעט זוכים חליפיים שלא זכו) יפורסמו באתר האינטרנט של החברה למחרת היום של כל אחת משלושת ההגרלות.

 

ז. פרטיות

 

43. מדיניות הפרטיות של תן ביס (שניתן לעיין בה כאן: http://10bis.co.il/next/privacy-policy, להלן: "מדיניות הפרטיות") וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 יחולו על מידע אישי שנאסף בקשר לקמפיין.

 

44. המידע האישי שימסר על-ידך או שיאסף בקשר לקמפיין (להלן: "המידע") ישמש את החברה כדי לנהל את הקמפיין ובכלל זה לצורך בחירת זוכה וכדי ליידע את המשתתף הזוכה אם הוא זכאי בפרס בעקבות ההגרלה, למימוש הפרס ולתפעול כל דבר ועניין שקשור במימוש הפרס ובדיווחים בקשר אליו, וכן עשויים להיות מועברים לרשויות המדינה לצורך דיווח על הזכייה (לדוגמה: רשויות המס וכו'). לעניין סעיף זה, "חברה" משמעה בפרק זה החברה וכן כל חברת אם של החברה, חברת בת של החברה, חברת אחות של החברה, חברות בקבוצת האם של החברה וכל תאגיד שקשור בכל אלה.

 

45. מידע כאמור יועבר וישותף עם חברת האם של החברה ועם חברות הקשורות עם חברת האם (במדינות ה-EEA ובמדינות נוספות) וכן עם ספקים וצדדים שלישיים למטרות שפורטו לעיל לרבות ספק הכרטוס SPORTFIVE לצורך מימוש הפרס וכל הקשור בכך.

 

46. נתונים אלה שיועברו לספקי הפרס וכל יתר הנתונים הקשורים עם הקמפיין ישמרו אך ורק לתקופה הנדרשת לצורך תפעול הקמפיין או למימוש הפרס ובכפוף למדיניות הפרטיות של החברה.

 

ח. אחריות

 

47. אתה מאשר שההשתתפות בקמפיין היא על אחריותך בלבד.

 

48. החברה אינה נושאת באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, חסרון כיס, אובדן, התחייבויות, פציעה, עוגמת נפש או אכזבה שנגרמו או יגרמו לזוכה או לחבריו הנלווים אליו כתוצאה מהשתתפות בקמפיין, השתתפות בהגרלה, זכייה, אי זכיה, אי מימוש פרס או חלקו, דרך מימוש הפרס, מאורעות שקרו בקשר עם מימוש הפרס או בקשר עם פרס כלשהו או כתוצאה ממימוש פרס כל שהוא או למעשים ומחדלים שנגרמו כתוצאה ממימוש הפרס.

 

49. מכיוון שהזוכה ישתמש בשוברים של ספקים צדדים שלישיים לצורך מימוש הפרס ובכלל זה כרטיסי כניסה למשחק, כרטיס טיסה ושובר למלון, התנאים וההגבלות של הצד השלישי עשויים לחול על הסכם כזה והחברה אינה אחראית לאי עמידה מצד הצד השלישי הרלוונטי בהסכם כאמור. לאחר שהפרס הוענק לזוכה ולבן לוויתו במסגרת תנאי הקמפיין הללו, בשום פנים ואופן לא ניתן יהיה להטיל אחריות על החברה בגין הפסדים, עלויות או נזקים ישירים ועקיפים שנובעים או קשורים לעיכובים או דחיות או שינוי מועד או ביטולים של טיסות; עיכובים, דחיות או ביטולים או שינוי מועד של שהיה במלון; נזקים ישירים ועקיפים כתוצאה ממימוש הפרס או שנובעים מספקים שתפקידם לממש את הפרס או שקשורים בהם; ביטולים, הגבלות או דחיות בקשר עם כח עליון, מצב מלחמתי, קורונה, מגיפה וכל דבר שאינו בשליטת הזוכה; לדחייה, ביטול, נטישה, שינוי מועד, שינוי מקום, ביטול כרטיס, צמצום קיבולת האצטדיון או משחק מאחורי דלתות סגורות של משחק אופ"א יורו 2020 או חוסר היכולת להשתתף במשחק כזה. הזוכה ובן לוויתו מוותרים באופן בלתי חוזר כלפי החברה, עובדיה, מנהליה, תאגידים קשורים וכל מי שקשור עם החברה על כל תביעה או דרישה בכל אחד מהעניינים הנקובים לעיל.

 

50. שום דבר בתנאי הקמפיין ובהוצאתו לפועל לא יכלול את אחריותה של החברה בגין מוות, פגיעה או נזק ישיר ועקיף, אישי או אחר, לזוכה, לבן לוויתו ולכל צד שלישי, שנגרם כתוצאה מרשלנות, מרמה, מצג שווא, טעות, הטעייה, זדון ומעשה פלילי.

 

51. החברה מקפידה מאוד בארגון הקמפיין, אך לא ניתן לשלול לחלוטין את האפשרות שמידע שהוצג לגבי הקמפיין אינו שלם או שגוי. אי דיוקים, טעויות כתיב או טעויות דומות באתר הקמפיין או חומרי קמפיין אחרים שפורסמו על ידי החברה מכל סוג שהוא, אינם יכולים לשמש כנגד החברה או לגרום לכל התחייבות עבורה.

 

52. החברה וכל הצדדים השלישיים שקשורים בחברה או שקשורים עם הקמפיין, הזכייה, הפרס והוצאתו לפועל של הפרס, אינם אחראים לתקלות ברשת, בחומרה או בתוכנה שתוצאתם אי-קליטת הזמנה כהזמנה שמילאה את תנאי ההשתתפות או שתוצאתה אי כניסת ההזמנה להגרלה או שתוצאתה עיכוב או אובדן נתונים.

 

ט. המפקח

 

53. פרטי המפקח על ההגרלה כמשמעו בהיתר הכללי:

 

עו"ד ניר בר

 

ניר בר משרד עו"ד ונוטריון

 

התע"ש 10 רמת גן

 

טלפון: 03-7527002

 

nir@barlawyers.com

 

54. המפקח יפעל כי הנחיות ההיתר הכללי כפי כל סמכויותיו ותפקידיו שקבועים בהיתר הכללי ויגיש דיווחים מתאימים לרכז הגרלות לפרסומות מסחריות במשרד האוצר.

 

55. המפקח אחראי לטיפול ומענה בפניות הציבור, המשתתפים, למתן הבהרות בקשר לתקנון או פרשנותו וכן להכריע בכל מחלוקת בין החברה לבין משתתפי הקמפיין והזוכים.

 

56. החלטות המפקח בכל הקשור עם הקמפיין, עם ההגרלות, עם תוצאות ההגרלות, עם הזכיות, עם הפרסים ועם הפניות שהוגשו לו הינן סופיות ומוחלטות ולא ניתנות לערעור ויחייבו את כל המשתתפים, הזוכים והציבור.

 

י. תנאים נוספים והגבלות:

 

57. מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומות מסחריות לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "ההיתר הכללי").

 

58. בן הלוויה שיצטרף לזוכה כדי ליהנות מהפרס (להלן: "בן הלווייה") ייבחר על-ידי הזוכה בסמוך לאחר הזכייה (תוך מספר ימים ספורים) ולא יאוחר מהמועד האחרון לכך כפי הנחיות הספקים (לרבות: ספק הכרטוס SPORTFIVE, חברת התעופה, המלון, הבעלים ומנפיקת כרטיס המשחק, להלן בסעיף זה: "הספקים"). שינוי בחירת בן הלווייה לאחר בחירתו מותנה באישור הספקים של הפרס, בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי ובכפוף לתנאי המימוש ככל ויש כאלה ובלבד שכל תשלום ישיר ועקיף בקשר לכל שינוי או החלפה יחול וישולם על-ידי הזוכה. בחירת בן הלוויה, רישומו לפרס, קבלת הפרס על-ידו ומימוש הפרס על-ידו מותנים בכך שבן הלווייה מסכים לכל הוראות תקנון זה ובכל מקום בתקנון זה שקיים ויתור, ויתור בלתי חוזר, אישור, הצהרה, הסכמה, חבות, מחויבות והתחייבות של "זוכה" כלפי החברה, כל אלה יחולו בהתאמה גם על "בן לווייה". האחריות על הזוכה לכך שהוראות תקנון זה יחולו ויקוימו במלואן על בן הלוויה ועל הסכמת בן הלווייה לכך.

 

59. החברה אינה נושאת באחריות לכל העלויות העקיפות ולעלויות הקשורות בפרסים שאינם כלולים בפרס באופן ספציפי ומפורש ובכלל זה ולא רק: ארוחות, הוצאות אישיות, רפואיות ואחרות, ביטוח, הוצאות נסיעה וכדומה.

 

60. הזוכה אחראי בלעדי למימון הוצאותיו הישירות והעקיפות לצורך מימוש הפרס ובכלל זה תשלום עבור הוצאות אישיות, קניות, ארוחות, הוצאות נסיעה, הוצאות רפואיות ואחרות.

 

61. האחריות של הזוכה לוודא כי הוא מסוגל לנסוע לפרקי הזמן הנדרשים לתאריך האירוע הרלוונטי.

 

62. הזוכה אחראי לבדו לכל סידורי הנסיעה שלו ושל כל בן לווייתו.

 

63. הזוכה אחראי לרכישה של כל הביטוחים הרלוונטיים (לרבות של ביטוחי נסיעות וביטוחים לנזקים ממוניים ולטיפולים רפואיים), בכיסויים מספיקים ועמידה בתנאיהם עבורו ועבור בן לווייתו.

 

64. הזוכה יהיה אחראי להבטיח כי כל סידורי הנסיעה שהוא מבצע בקשר לכרטיסים ולשהייה בארץ היעד עומדים בכל החוקים, התקנות וההנחיות של הרשויות המקומיות והארציות, הן של מדינת היעד והן של מדינת ישראל.

 

65. הזוכה מתחייב שכל המידע האישי שנמסר לחברה ולצדדים שלישיים בקשר עם הפרס ולשותף הכרטיסים הוא מידע נכון, אמיתי ומלא.

 

66. יש בידי המשתתף ובן לוויתו דרכון שתקף לתקופה מספיקה לאחר מועד הטיסה כפי הוראות מדינת ישראל ומדינת היעד ואין כנגדו וכנגד בן לווייתו צווים לרבות צווי עיכוב יציאה מהארץ.

 

67. ככל ויש צורך בויזה או באישור נסיעה לארץ שבו מתקיים המשחק – יש בידי הזוכה ובן לווייתו את כל האישורים הדרושים לכך.

 

68. הגבלות רפואיות ושמירה על התוויות רפואיות, הנחיות רפואיות ונטילת תרופות וטיפולים רפואיים של הזוכה ושל בן לוויתו בזמן מימוש הפרס הינן באחריותם בלבד.

 

69. הקשר בין הזוכה לבין העסק שמספק את הפרס לחברה הינו עניין לזוכה בלבד, שמתחייב למסור להם את הפרטים הנחוצים (כולל נתונים אישיים נחוצים) לצורך מימוש זכייתו ולעמוד בתנאים הנחוצים לצורך קבלת הפרס או חלקים מהפרס (כדוגמת עמידה בתנאי הוראות חברת התעופה, עמידה בהוראות ובהגבלות ההתנהגות באצטדיון וכדומה).

 

70. הפרס כפוף לתנאים ולהגבלות של כל ספק/ים של שירותים רלוונטיים הכלולים בפרס וכפי שיהיו תקפים מפעם לפעם. לדוגמא, תנאי בית המלון, תנאים של חברת התעופה ושל נמלי התעופה, תנאי הכרטיסים של אופ"א ומדיניות האצטדיון הזמינים כאן: https://support.tickets-euro2020.uefa.com/hc/en-us ועוד.

 

71. לא ניתן להחליף פרסים במזומן, אשראי או מוצרים או שירותים אחרים ולא ניתן לקבל זיכוי או החזר כספי על פרס שלא מומש או שחלקים ממנו לא מומשו או בוטלו על-ידי הספקים. במקרה של סירוב לפרס או שלא ניתן לקבל את הפרס והמועד למציאת זוכה חלופי חלף – הפרס יישאר בבעלות החברה.

 

72. מכיוון שהכרטיסים מוענקים למשחקים שקבועים מראש, הזוכים אינם רשאים לבחור את המשחק בו הם רוצים לבקר.

 

73. הפרס אישי ולא ניתן להעברה ופעולה כזו אף יכולה להפר את תנאי השימוש של הספקים הרלוונטיים של הפרס. חל איסור מוחלט על הזוכים להעביר או למכור את הפרס שלהם לכל אדם אחר.

 

74. השתתפות בקמפיין ובהגרלה הינה הסכמה של המשתתף ושל הזוכה שמספר הכרטיסים ליעדי המשחק תלוי במספר הכרטיסים שהוקצה על ידי אופ"א לחברה. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות באופן חד צדדי את מספר הכרטיסים של אופ"א יורו 2020 שיוענקו במסגרת או בקשר לקמפיין או להגרלה אם אופ"א תחליט להפחית את מספר הכרטיסים שיוקצו. במקרה זה אין אפשרות להטיל אחריות על החברה בגין הפסדים, עלויות או נזקים הנובעים או קשורים לתיקון כזה והפרס יינתן ללא כרטיס למשחק.

 

75. כל מס ישיר ועקיף שיוטל על הזכייה לרבות מס על זכיה בהגרלות ועל פרסים ישולם על-ידי הזוכה. אם ידרש – הזוכה ימסור לנציגי החברה פרטים ואישורים בקשר לכך. על הזוכה להתייעץ עם יועצי לעניין השלכות המס ובדבר ההשלכות המשפטיות של זכייה בפרס.

 

76. הפרסים הם אישיים ואינם ניתנים להעברה.

 

77. התנאים וההגבלות לא ישתנו על-ידי החברה במהלך תקופת הקמפיין.

 

78. אסור למשתתף לעשות כל פעולה או מחדל, באמצעותו או באמצעות אחר, כדי להשפיע באופן ישיר או עקיף על ההגרלות ועל הזכיות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחקור את ההשתתפות של המשתתפים בקמפיין בגין כל פעולת הונאה או חשד לפעולה כזו ולנקוט בכל האמצעים לסיומם. הזמנות שבוצעו באמצעות פעילויות לא אתיות, לא חוקיות או שמפרות את הוראות תקנון זה לא ישתתפו בהגרלה.

 

79. זכויות היוצרים בכל הקשור בקמפיין שייכים לחברה ואין בהשתתפות בקמפיין או בהגרלה או בקבלת הפרס כדי להעניק זכות כל שהיא הקשורה בחברה ובכלל זה בזכויות היוצרים של החברה.

 

80. החוק החל על תקנון זה הינו החוק הישראלי וכל מחלוקת הקשורה בקמפיין, בהגרלות, בזכיות ובקשר עם הוצאה לפועל של הקמפיין או הזכיות ותוצאותיהם, ידונו בבית המשפט המוסמך בתל אביב.

 

81. לקבלת תלונות על הקמפיין או בקשר לכל דבר שקשור בו ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני: service@10bis.co.il ולמפקח לפי פרטיו שמופיעים בפרק ט' בתקנון זה.

 

בהצלחה!

קישור לתקנון באתר 10 ביס: https://www.10bis.co.il/next/lottery-terms-of-use

לוח הגרלות.jpg
bottom of page