top of page

תנאי שימוש | תקנון אתר

ברוכים הבאים לאתר הבית של ד"ר ניר בר משרד עורכי דין ונוטריון בישראל.

 

השימוש או העיון באתר זה הוא הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים כאן לעיונך, על כן הינך מתבקש לקרוא אותם בקפידה יתרה. תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעי נוחות, אולם מתייחסים לנשים ולתאגידים כאחד.

 

קניין רוחני: האתר מוגן בהתאם לכל דיני הקניין הרוחני הישראלי והבין-לאומי. מלוא הזכויות שמורות ובכלל זה שם האתר, שם המתחם (Domain), זכויות היוצרים, סימני המסחר, עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה והשמע, סידור וארגון המידע שבאתר וכל מידע אחר הכלול באתר הינם רכוש ניר בר משרד עורכי דין ונוטריון בלבד.

 

הינך רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, בהתאם לכל הכללים הקבועים בדין. בכלל זה, שימוש הוגן כולל ציטוט סביר והמצטט כאמור חייב לציין את מקור הציטוט, ולא לבצע כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המצוטט, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של האתר ו/או משרד עורכי הדין ונוטריון ניר בר. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור לך או למי מטעמך להעתיק, להפיץ מחדש,לשדר מחדש או לפרסם כל קניין הקשור עם האתר, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת משרד עורכי הדין ונוטריון ניר בר. חלק מהצילומים התבצעו עבורנו על-ידי הצלמת שמרית קליש שמש.

 

אחריות: האתר מוצע לך כמות שהוא (As-is). מובהר כי משרד עורכי הדין ונוטריון ניר בר אינו בודק את מהימנות המידע הקיים באתר, שלמותו, התאמתו, או מידת דיוקו. משרד עורכי הדין ונוטריון ניר בר לא ישא באחריות כל שהיא כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים, בהתייחס לכל חוסר התאמה ו/או חוסר דיוק ו/או השמטה ו/או הטעיה ו/או טעות הכלולים באתר. מובהר כי לא תהא לך כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי משרד עורכי הדין ונוטריון ניר בר בגין האתר ו/או השימוש באתר ו/או מהימנות המידע באתר, אשר כל בדיקת מידע הקים באתר והשימוש באתר ייעשה על אחריותך הבלעדית והמוחלטת. משרד עורכי הדין ונוטריון ניר בר לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או תביעה ו/או חסרון כיס, ישיר או עקיף, כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים, אשר מקורו כתוצאה מהאתר ו/או שימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או פעולות האתר ו/או יישומיו על מחשבך או על מחשבו של אחר.

 

הוא הדין לעניין כל הקישורים (Links) הקיימים באתר: שכן, אין בכל הקישורים המופיעים באתר משום המלצה ו/או הטלת אחריות כל שהיא, ומשרד עורכי הדין ונוטריון ניר בר לא ישא בכל אחריות כאמור באשר לתוכן ו/או טיב ו/או השירותים הקיימים באתרים אלה. מובהר כי אין למשרד עורכי הדין ונוטריון ניר בר כל שליטה ו/או זכות בכל מידע הקיים באתרים אלה.

 

התכנים באתר: אינם מהווים ייעוץ משפטי ו/או טיפול משפטי ו/או תחליף לייעוץ ו/או טיפול משפטי ו/או מקצועי ו/או טיפול אחר, וההסתמכות על האתר ו/או על התכנים באתר הינה באחריותך בלבד. הוא הדין לעניין כל סוג של מידע ו/או פרסום הקיים באתר ובכלל זה מדריכים משפטיים, פסקי דין, חיקוקים שונים, הפניות, מידע משפטי, מידע עובדתי וכל מידע ו/או פרסום אחרים. אין בהמצאות כל מידע ו/או פרסום באתר כדי להיות כל המידע המקיף והשלם באותו נושא, אין הכרח כי הוא מעודכן, ואין הוא יכול להוות תחליף לעיון בנוסח כפי שמופיע בפרסומים הרשמיים, מתוך שפרסומים אלה - הם הקובעים היחידים. אין לעשות כל שימוש במידע או במדריכים או בפרסומים באתר ללא ייעוץ משפטי מקצועי ועדכני שיש ביכולתו להתייחס להיבטים הספציפיים שלך.

 

שמירה על סודיות: אנו מכבדים את פרטיותך ואת הסודיות הנדרשת מאתנו. כל מידע המגיע למשרד עורכי הדין ונוטריון ניר בר יישמר בסוד בהתאם לכל דין ובכלל זה להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, וכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986.

למידע על נגישות לחצו כאן.

 

יצירת קשר: ניתן ליצור קשר עמנו בכל הדרכים המופיעות באתר. ברכת הצלחה בכל מעשי ידיכם.

bottom of page