top of page
אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים
וילות ובתים פרטיים
פגיעה מתוכנית
מגרשים
הפקעות
פינוי בינוי
עסקאות מתנה
דירות גג ודירות גן

Success! Message received.

משכנתאות ושעבודים
נדל"ן מסחרי
המפקח על המקרקעין
מיסוי מקרקעין

נקודות חשובות בהסכם שכירות

 1. בדיקת זהות הצדדים הנכס

 2. עיון בנסח רישום של הנכס בלשכת רישום המקרקעין או במקום שבו רשומות הזכויות

 3. עיון בתשריטים של הנכס בלשכת רישום המקרקעין, בעירייה ובכל מקום שבהם רשומות הזכויות

 4. אישור בעלי הנכס אם הנכס מושכר שלא על ידי בעליו

 5. קבלת אישור בכתב למי שיש זכות או הגבלה בנכס או על זכויות הבעלים בנכס (הגבלה משמעה לרבות: משכנתה, משכון, עיקול, צו שיפוטי וכדומה)

 6. בדיקה האם יש היתר בניה ומה השימוש המותר בדירה

 7. קביעת התנאים המסחריים (תקופת השכירות, דמי שכירות חודשיים, האם יש אופציה, בטחונות ועוד)

 8. בדיקה של הערבויות והבטוחות הנדרשות ומשמעותן

 9. קביעת הפרות יסודיות וקביעת הפיצויים

 10. ביטוחים נדרשים

 11. בדיקה ותיעוד של מצבו הפיסי של הנכס

 12. הצמדות למדד

 13. תשלומים נוספים

 14. מי נדרש לתקן פגמים (בדרך כלל מקובל שפגמים שנוצרו מבלאי טבעי תיקונם חל על המשכיר, ופגמים שנוצרו עקב מעשה או מחדל של השוכר או עקב שימוש לא סביר ורגיל יחולו על השוכר)

 15. קביעה מי ישא במיסים והיטלים

 16. לבדוק את סוגיית המע"מ אם מדובר בנכס מסחרי או במשכיר שהוא עוסק מורשה

 17. קבלת אישורים בקשר עם ניכוי מס במקור למשכיר שהוא עוסק מורשה

 18. במקרה של תשלום בשיקים – הם ימשכו "למוטב בלבד"

 19. הסכמות בדבר שוכר חלופי

 20. תנאים מתלים ותנאים מפסיקים בחוזה

 21. חשוב לקרוא את חוק השכירות והשאילה, תשל"א–1971, ולזכור כי הוא נקודת מוצא לכל חוזה שכירות

 

bottom of page