top of page
אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים

Success! Message received.

מכירת וקניה של וילות ובתים פרטיים

משרדנו מייצג בעסקאות מכירה וקניה של וילות ובתים פרטיים.

 

רכישת וילה או בית פרטי (בית צמוד קרקע) טומנת בחובה מומחיות רבה מכיוון שהיא אינה עסקה "סטנדרטית" של רכישה או מכירה של דירה. לאור זאת יש לתת את הדעת לכמה היבטים:

 

  1. היבטי מיסויי: רשויות המס מפרידות בין דירת המגורים לבין זכויות בניה. מכיוון שבבתים פרטיים וגם בוילות יש בדרך כלל אפשרויות נוספות לניצול זכויות בניה (הרחבות, סגירת חללים, בניה ברום הגג, מרתפים, הקמת בריכות שחיה פרטיות, אי מיצוי מלוא זכויות הבניה, הגדלת זכויות הבניה עקב תוכנית בנין עיר שאושרה לאחר מועד רכישת הבית ועוד) העסקה תחוייב במס שבח בגין זכויות הבניה. לאור זאת חשוב לקבל מידע מוקדם לפני העסקה כדי לקבל תמונת מס שבח מדוייקת ובכך להבין כמה כסף "נטו" יישאר לבעל הדירה לאחר המכירה ואת הכדאיות הכלכלית של העסקה. יש לזכור כי היה ויש זכויות בניה כתוצאה מכל אחת מהסיבות שמתוארות כאן הרי שיחול גם חיוב בהיטל השבחה בעירייה ויש בכך כדי להשפיע באופן משמעותי על הכדאיות הכלכלית של העסקה. לכן, בעסקאות של מכירת בתים פרטיים ובתים צמודי קרקע (וילות וכדומה) חובה לבדוק היטלי השבחה ומס שבח לפני העסקה. היבטי מיסוי נוספים שחייבים לבדוק הינם היבטי מע"מ, תשלומים לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י - אם הזכויות בבית הינן זכויות חכירה) כדוגמת דמי היתר, דמי הסכמה, היוון תקופת החכירה, ועוד. בדיקות אלו נדרשו להתבצע גם על-ידי הרוכש מכיוון שיש בהם כדי להשפיע על שווי העסקה ועל הזכויות שהוא "יירש" מהמוכר.

  2. חריגות בניה: רשויות מקומיות ומועצות אזוריות דורשות ברוב המקרים לבצע בדיקה בנכס לאיתור חריגות בניה ולעדכון גודל הנכס לצורכי חישוב ארנונה והיטלים. חריגות הבניה עלולות לגרום לכשלים בעסקה, לדוגמה: אי מתן אישור העירייה להעברת הזכויות, תשלום היטלים וארנונה רטרואקטיבי, דרישה להכשרת החריגה אם הדבר אפשרי (ליגליזציה), דרישה להריסת החריגה ואף הליך משפטי כתוצאה מכך, הפרת הסכם מול הקונה ועוד. יש מצבים שבהם חריגת הבניה נעשתה על-ידי הבעלים הקודם מבלי שלמוכרים יש ידיעה על כך. 

  3. היבטי שווי: ישנם מצבים שבהם חלות על המגרש תוכניות שמאפשרות ניצול אחר של המגרש  (למשל בניה של מספר דירות לגובה המכונה "בניה רוויה") בשונה מהמצב הנוכחי שבו יש בית צמוד קרקע, ולכן שווי המגרש גבוה הרבה יותר. לכן, חשוב לבדוק את המצב התכנוני המלא על-מנת לקבל תמונה מהימנה של שווי העסקה. 

  4. בעיות הנדסיות ומבניות: בתים צמודי קרקעי נבנו על-פי רוב בשיטת בנה-ביתך או בקבוצות בניה. לכן יש חשיבות שהקונה יבצע בדיקות הנדסיות כדי לאתר בעיות מבניות בנכס כדוגמת: קונסטרוקציה, שלד, יסודות, איטום, תשתיות ומערכות ועוד.

  5. היבטי רישום: חשוב לבדוק כיצד הזכויות רשומות: האם כל השטח הבנוי נרשם בפנקס הבתים המשותפים? האם שולמו דמי חכירה מהוונים עבור כל השטח הרשום? האם יש מפת מדידה? האם יש שותפים נוספים בקרקע? האם יש הפקעות של רשויות תכנון בקרקע? אלו שאלות שמשפיעות על השווי, על השימוש ועל הניצול של הבית.

 

לאור האמור עולה צורך חשוב לייצוג באמצעות עורך דין נדלן שמתמחה במקרקעין ובעסקאות נדל"ן על-מנת שיהיה בכוחו לבחון את העסקה באופן מקצועי ולבצע הליך של ניהול סיכונים בשיתוף הלקוח. משרדנו מתמחה בעסקאות מסוג זה.

bottom of page