top of page
אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים

Success! Message received.

פרצלציות, בתים משותפים ורישומים

משרדנו מייצג בהליכי רישום בפני המפקחת על הבתים המשותפים / המפקחת על המקרקעין ולשכת רישום המקרקעין (טאבו) בכל  הליכי הרישומים הבאים:

 

 1. רישום בית משותף, ביטול רישום בית משותף (בעסקאות קומבינציה), תיקון צו בית משותף

 2. רישום פרצלציה ורהפרצלציה (תוכניות איחוד וחלוקה ורישום ראשון של מקרקעין)

 3. רישום חכירות, ביטול חכירות משנה, העלאה בדרגה של חכירה, ביטול אגודות שיתופיות

 4. פירוק חברת גוש חלקה ומחיקה/ביטול של חברת גוש חלקה

 5. רישום עסקאות מכל הסוגים

 6. קבלת מידע קיים והיסטורי על נכסים ועל הגבלות הרשומות על נכסים (בדיקת נאותות על נכס)

 7. רישום ומחיקה של הערת אזהרה מכל הסוגים

 8. רישום, ביטול, מחיקה ופידיון של משכנתא ושעבוד

 9. רישום, ביטול ומחיקה של הערת אזהרה ושל צו ניהול נכס על ידי אפוטרופוס, נאמן, מפרק, כונס נכסים ועוד

 10. ישום, ביטול, מחיקה וקבלת מידע בקשר לזיקת הנאה (חלקה נהנית וחלקה כפופה)

 11. פירוק שיתוף בנכסים ובמקרקעין

 12. בדיקת רישומים במקרה שהנכס רשום בחברה משכנת

 13. בדיקת זכויות ברמ"י (רשות מקרקעי ישראל)

 14. השלמת רישומים עבור עסקאות שנעשו בעבר ולא הושלם הרישום בהן

 

לאור האמור עולה צורך חשוב לייצוג באמצעות עורך דין מקרקעין שמתמחה בהליכי רישום ובהליכים מול הטאבו ומול המפקח על המקרקעין / הבתים המשותפים על-מנת שיהיה בכוחו לבחון את הפעולות המבוקשות בשיתוף הלקוח, ולוודא כי ההליך הנכון מתבצע. משרדנו מתמחה בפעולות וברישומים אלה.

bottom of page