top of page
אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים

Success! Message received.

הפקעות והגשת תביעות לפיצויים מהפקעות

משרדנו מייצג בעלי קרקעות,, מקרקעין, מגרשים, נדל"ן ונכסים בהליכי התנגדות להפקעה, ביטול הפקעה ובהליכי תביעה לפיצויים בעקבות הפקעות.

 

מה זה הפקעה? הפקעה היא העברה כפויה תמורת תשלום של קרקע או נכס כדי לקדם צורך ציבורי. הפקעות יכולות להתבצע על-ידי רשות ממשלתית לצרכים כדוגמת כבישים ומסילות ברזל, על-ידי רשות מקומית לצרכי תכנון מקומי כדוגמת כבישים ומדרכות, וכן על-ידי כוחות הביטחון לצרכי ביטחון.

 

פטור מפיצויים בעקבות ההפקעה: חוק התכנון והבניה מאפשר לרשויות מקומיות לא לשלם פיצויי הפקעה עבור ה-40% הראשונים של המגרש, ופקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) מאשר לרשויות המדינה שלא לשלם פיצויי הפקעה עבור 25% הראשונים של המגרש. במקרים שבהם ההפקעה היא של כל המגרש או של חלק גדול מהמגרש ניתן לדרוש לקבל פיצויי על שווי כל המגרש ללא ניכוי האחוז הפטור מפיצוי.

 

ביטול הפקעה: החוק והפסיקה מאפשרים לבטל את ההפקעה במקרים מסוימים, כדוגמה: ההפקעה לא חוקית, ההפקעה לא קיבלה את כל האישורים הדרושים, קיימות חלופות אחרות או חלופות שמידת הפגיעה הינה פחותה ועוד. 

 

פיצויים בעקבות ההפקעה: בהליכי הפקעה הגוף המפקיע משלם פיצויים בהתאפ לחוות דעת של שמאי מטעמו ועל בסיס מצב משפטי ותכנוני שמתואר על-ידיהם. לכן בחלק מהמקרים חשוב לנהל הליך משפטי כדי לתקוף את חוות-הדעת השמאית של הגוף המפקיע או את הנחות היסוד המשפטיות והתכנוניות שלו על-מנת לקבל פיצויים בשווי שישקף את השווי הריאלי של המקרקעין ככל שניתן. 

 

תשלומי מס בעקבות הפקעה: למרות שההפקעה הינה הליך כפוי עדיין קיימת חובה לשלם מס בגין המכירה, ובכלל זה מס שבח. יחד עם זאת החוק מכיר במקרין מסוימים לשלם מס בשיעור מופחת שיכול להגיע אף למחצית מסכום המס לתשלום ועל-כן חשוב לוודא כי תשלום המס הינו בשיעור המופחת ולא המלא.

 

התיישנות: תביעה לביטול הקפקעה או תביעה לקבלת פיצויי הפקעה הינן בעלות תקופות התיישנות מיוחדות ומופחתות, לכן חשוב שלא להמתין ולבדוק את הזכויות שמגיעות למי שהקרקע הפוקעה לו כדי שלא להגיע למצב שבו לא יהיה ניתן להתנגד להפקעה או שלא לקבל פיצויי הפקעה כתצאה מהתיישנות.

 

לאור האמור עולה צורך חשוב לייצוג באמצעות עורך דין הפקעה שמתמחה במקרקעין, בהפקעה ופיצויי הפקעה על-מנת שיהיה בכוחו לבחון את ההפקעה באופן מקצועי ולבצע הליך של ניהול סיכונים בשיתוף הלקוח, בחינה האם ניתן להתנגד להפקעה ולוודא כי הפיצוי המקסימלי ניתן בעקבות ההפקעה. משרדנו מתמחה בעסקאות מסוג זה.

bottom of page