top of page
אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים

Success! Message received.

דגשים בלקיחת משכנתא לרכישת דירה

משכנתה הינה ייחוד נכס כבטוחה כלפי הגורם הממן (בדרך כלל בנק) לצורך קבלת הלוואה.

 

במשכנתא (או משכנתה) הנכס נשאר אצל הנושה (המלווה) עד פירעון ההלוואה (כמו בבתי עבוט שהיו מקובלים פעם) ובשעבוד הנכס נשאר אצת החייב (הלווה) עד פירעון ההלוואה. לכן, למרות שמשכנתה לרכישת דירה מכונה בטעות "משכנתה" ולא "שעבוד" (שהרי הדירה נמצאת בידי הלווה עד פירעון ההלוואה ולא בידי הבנק), הרי שהכוונה לשעבוד.

 

ראשית דברים היא בהבנת תזרים המזומנים של העסקה, כלומר מה ההון העצמי של הרוכש (שיכול הגיע מכל מיני מקורות כדוגמת: מכירת דירה אחרת, פקדונות, תוכניות חסכון, ירושה, מתנה וכדומה) ומה שיעור ההלוואה הנדרש. לאחר שהתמונה הפיננסית של רכישת הדירה מובנת עולה הצורך לקבל אישור עקרוני מהבנק על-מנת שנוודא שנוכל לקבל הלוואה לפי הנתונים הפיננסיים והאישיים שלנו. האישור מהבנק ניתן בכתב והוא תקף ל-12 ימים. יש לשים לב כי האישור העקרוני לא מתייחס לדירה הנרכשת או לשווי שלה, לכן בכל מקרה של ספק חשוב לקחת שמאי מקרקעין (שמאושר על-ידי הבנק) טרם החתימה על חוזה המכר כדי שנקבל אישור של השמאי לשווי העסקה ולכך שאין בעיות תכנויות בדירה (חריגות בניה, היתרים, שימושים מותרים וכדומה).

 

ניתן לקבל אצלנו הפניה ליועצי משכנתאות (הן לבדיקות מקדמיות מול הבנק והן לצורך שיפור המיקוח על גובה הריבית ודרך החזר ההלוואה)

 

 

משכנתא בגובה העיניים | עו"ד ניר בר
bottom of page