top of page
אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים

Success! Message received.

פטור ממס שבח לדירת מגורים

טרם כניסה להסכם מכר חשוב לוודא שעומדים לזכות המוכר פטורים ממס שבח על-מנת שלא לשלם תשלום מיותר וגבוה למס שבח. 

 

כדי לקבל את הפטור תנאי הסף הינו כי הדירה הנמכרת הינה דירת מגורים "מזכה" כהגדרתה בחוק (מבחינה פונקציונלית, מבחינת תקופות שימוש ועוד). הוא מס שהוטל בעבר על מוכר של מקרקעין או נדל"ן ובוטל, אולם עדיין קיימיות עסקאות שדורשות בדיקה האם אין חובות במס מכירה והאם קיים אישור מס מכירה.

 

השלב השני הינו בחינה איזה פטור מתקיים במכירה: הפטורים הקיימים הינם פטור ממס שבח של דירת מגורים יחידה (ובמקרים מסוימים ניתן אף לרכוש דירת מגורים חליפית לפני מכירת דירת המגורים הקימת) ופטור ממס שבח של מכירת דירה שנתקבלה בירושה (מכונה גם פטור ירושה, שבו היורש מנצל למעשה פטור ממס שבח של המוריש).

 

היה ואין פטור ניתן לנסות לקבל הפחתה משמעותית של מס השבח באמצעות שימוש ב"מס מוטב" (מכנה גם "מס ליניארי"), באון שכל תקופת האחזקה בדירה עד 1.1.2014 פטורה ממס והיתרה עד מועד המכירה מחוייבת במס שבח יחסי מופחת..

 

משרדנו מטפל בכל ההיבטים של מס השבח ובכלל זה בדיקה מקדמית טרם החתימה על הסכמי מכר בדבר שיעור מס השבח או קבלת פטור ממס שבח.

 

לאור האמור עולה צורך חשוב לייצוג באמצעות עורך דין מס שבח שמתמחה במיסוי מקרקעין, על-מנת שיהיה בכוחו לבחון את הפטור ממס שבח שחל בעסקה או בעסקאות בעבר כדי לקבל תמונה מהימנה ונכונה של מס השבח והתנאים לקבלת הפטור או ההקלה במס שבח באופן מקצועי ולבצע הליך של ניהול סיכונים בשיתוף הלקוח, ולוודא כי נעשה שימוש בכל הפטורים שהחוק מתיר לצורך הפחתה וביטול מס השבח. משרדנו מתמחה בטיפולים מען אלו.

bottom of page