top of page
אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים

Success! Message received.

היטל השבחה

היטל השבחה הינו תשלום חובה לרשות המקומית עקב עלייה בשווי המקרקעין או הנדל"ן. ברוב המקרים עליית השווי נובעת כתוצאה מתב"ע (תוכנית בניין עיר) שאושרה או כתוצאה ממתן זכויות בניה.

 

שיעור היטל ההשבחה הינו מחצית (50%) מההשבחה. לדוגמה: אם הרשות המקומית אישרה תוכנית שחלה על המקרקעין לפיה ניתן להרחיב את דירת המגורים בחדר אחד נוסף - בהנחה ששווי השוק של חדר נוסף הינו 800,000 ש"ח היטל ההשבחה הינו בשיעור של מחצית ההשבחה כלומר 400,000 ש"ח.

 

טרם כניסה לכל עסקת מכר חשוב לקבל אישור מראש ובכתב בדבר העדר חבות בהיטל השבחה ובמקרים שבהם קים חיוב בהיטל השבחה חשוב לדעת את שוויו כדי לוודא שהוא מקבל את ביטויו במחיר העסקה.

 

קבלת שומת היטל השבחה אינה נקודת סיום ובהחלט ניתן להגיש השגות וערעורים לצורך הפחתה או ביטול של החיוב בהיטל ההשבחה.

 

משרדנו מבצע בדיקות מקדמיות בדבר העדר חיוב בהיטל השבחה או בקבלת שומות היטלי השבחה טרם עסקאות ואף מיצג בהשגות ובערעורים של היטלי השבחה.

bottom of page