top of page
אתם מוזמנים לפנות אלינו:
עסקאות מכר, רכישה ומכירה של בתים, דירות, מגרשים ונכסים מסחריים, הסכמי שכירות, תמ"א 38, הסכמי קומבינציה, פינוי בינוי, תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ורישומים

Success! Message received.

מס רכישה

מס רכישה הינו מס שמוטל על רוכשי נכסי נדל"ן (מקרקעין, דירות, בתים, מגרשים, נדל"ן מסחרי ועוד) או על רארוכשי חברות שמחזיקות בנדל"ן (איגוד מקרקעין) והוא מוטל בשיעור של אחוז מסוים משוווי הזכות שנרכשת.

 

משרדנו מטפל בכל ההיבטים של מס רכישה ובכלל זה הגשת דיווחים למיסוי מקרקעין (מש"ח), חישוב מס רכישה, הכנת תחשיבים מקדמיים לעסקה בשיעור מס הרכישה הצפוי, בדיקת הקלות, פטורים והנחות במס רכישה , ניהול הליכי השגה במס רכישה, תיקון שומה במס רכישה עבור עסקאת שבוצעו בעבר לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין (עקב גילוי עובדות חדשות, ביצוע עסקאות מאוחרות, תיקון הצהרות בעבר או בעקבות גילוי טעות בשומה) וניהול הליכי ערעור במס רכישה.

 

חשוב לזכור כי אם מכרתם נכס מקרקעין מכל סוג שהוא או ששילמתם מס רכישה במהלך הארבע שנים האחרונות - ניתן לבחון את השומה האם ניתן להגיש שומה מתוקנת ולקבל החזר מס רכישה בגינה.

 

קישורים רלוונטיים למס רכישה וחישובו: 

סימולטור מס רכישה

סימולאטור מס רכישה מורחב (כולל אפשרויות נוספות)

מיסוי מקרקעין - איתור החלטות מיסוי

מיסוי מקרקעין - בקשה להחלטה מקדמית (פרה-רולינג)

מיסוי מקרקעין - בדיקה על מצב שומה

מיסוי מקרקעין - טפסים

מיסוי מקרקעין - אגרות

מיסוי מקרקעין - תשלום שובר מס רכישה

רשות המיסים - מערכת פניות הציבור

 

לאור האמור עולה צורך חשוב לייצוג באמצעות עורך דין מס רכישה שמתמחה במיסוי מקרקעין, על-מנת שיהיה בכוחו לבחון את מס הרכישה שחל בעסקה או בעסקאות בעבר כדי לקבל תמונה מהימנה ונכונה של מס הרכישה באופן מקצועי ולבצע הליך של ניהול סיכונים בשיתוף הלקוח, בחינה האם ניתן להפחית את מס הרכישה או לקבל החזרים של מס רכישה ולוודא כי נעשה שימוש בכל הפטורים שהחוק מתיר לצורך הפחתה וביטול מס הרכישה. משרדנו מתמחה בטיפולים מען אלו.

bottom of page